Giới thiệu FREQUENCY MINING vào Hệ sinh thái DeFi: Cách chúng tôi thay đổi cuộc chơi
(Hướng dẫn từng bước về cách kiếm Phần Thưởng Tiền Gửi trên Haze Finance)

INTRODUCTION AND IMPORTANT ANNOUNCEMENT

FREQUENCY MINING

HƯỚNG DẪN BƯỚC HƯỚNG DẪN CÁCH NẠP VÀ RÚT TIỀN:

  1. Đầu tiên, bạn sẽ phải kết nối ví của mình, bạn có tùy chọn MetaMask hoặc Binance Chain Wallet. Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng MetaMask, bạn sẽ phải chuyển mạng của mình sang Binance Smart Chain chứ không phải cài đặt Ethereum Mainnet, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo hướng dẫn này tại đây: (https://academy.binance.com/en/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain)

--

--

This is the official Medium account for Haze Finance— a non-custodial fully private DeFi tokens transactions protocol based on Binance Smart Chain

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Haze Finance

Haze Finance

69 Followers

This is the official Medium account for Haze Finance— a non-custodial fully private DeFi tokens transactions protocol based on Binance Smart Chain